Phil Hogarth Keystone Santa Fe 2015

Phil Hogarth at Keystone, Santa Fe 2015